sexta-feira, junho 24, 2011

CAMPAÑA SOCIAL POR LA ENSEÑANZA DEL GALLEGO EN EL BIERZO.

ENVÍA TU QUEJA A LOS INSTITUTOS DE SECUNDARIA DE EL BIERZO.


Ante las presiones en ciertos institutos para que no se estudie la materia de lengua gallega ¡NECESITAMOS TÚ AYUDA!.Puedes entrar en las web de los institutos de Vilalfranca del Bierzo:en la del instituto de secundaria de Cacabelos:y en la del instituto Europa de Ponferrada:

y cliquear en el icono "CONTACTO"

para dejar tu queja sobre la oferta de la materia de lengua gallega.TAMBIÉN PUEDES ENVIAR TU CORREO ELECTRÓNICO

a los institutos de secundaria bercianos:


Bergidum Flavium de Cacabelos (24002160@educa.jcyl.es

Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo (24014630@educa.jcyl.es

Virgen de la Encina de Ponferrada (24008411@educa.jcyl.es

Europa de Ponferrada (24017916@educa.jcyl.esMUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO SOLIDARIO.

O Bierzo, xuño de 2011.

DEMANDAS SOBRE O ENSINO DO GALEGO NO BIERZO.DEMANDAS SOBRE LA OFERTA DE MATERIA DE GALLEGO EN EL BIERZO,
Colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

El Colectivo Cultural Fala Ceibe do Bierzo está recibiendo denuncias de padres, madres y alumnado sobre coacciones para que no se pida la materia de lengua gallega en los institutos de secundaria. Nos han llegado testimonios de que esto está aconteciendo en el instituto de Villafranca del Bierzo. Ciertos funcionarios tratan de desinformar y confundir a los posibles demandantes de gallego. Así indican que la materia de gallego en muy difícil, que su estudio produce confusión a la hora de aprender castellano y gallego, y lo peor de todo, que el programa de gallego está a punto de desaparecer.

Desde el comienzo de la implantación del programa de enseñanza de gallego en El Bierzo ha tenido respuesta adecuada en los centros de infantil y primaria, pero la demanda escolar de esta materia idiomática desciende mucho en los institutos. Siempre hemos denunciado, curso tras curso, que en los centros de secundaria se poden obstáculos a la oferta de gallego. Con el inicio del actual período de matriculación, para el curso 2011-2012, vuelven los problemas a la hora de informar adecuadamente sobre la oferta escolar de esta materia.

Resulta incomprensible que se pueda rechazar la enseñanza del gallego en algunas escuelas e institutos de El Bierzo occidental. ¿Alguien puede entender que en el colegio de Vega de Valcarce no se oferte la materia de gallego?. Nos referimos a un municipio en el que sus vecinos hablan gallego, rodeado de otros municipios, gallegos y bercianos, que siempre se comunicaron en ese idioma territorial. Pues bien, la única razón que explica que no se estudie gallego en Vega de Valcarce es que no se oferta a su alumnado por decisión de su dirección, según nos cuentan los propios padres y madres afectadas.

Está claro que no se puede dejar la decisión de ofertar o no la materia de lengua gallega en El Bierzo a la decisión discrecional de las correspondientes direcciones de los centros. Ciertos equipos directivos presionan, cuando no coaccionan, a los padres, madres y alumnado para que no puedan optar libremente por el idioma gallego. La solución legal de este grave problema escolar es que la oferta de la materia de gallego sea obligatoria para todos los centros de El Bierzo occidental. Por supuesto, el aprendizaje de la lengua gallega sería voluntario para su alumnado como hasta ahora.

Para resolver la actual problemática lingüística de la enseñanza del gallego, instamos a los partidos políticos de las Cortes de Castilla y León y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a que cambien el régimen jurídico actual. En este sentido hacemos las siguientes propuestas de reforma normativa:

1ª. Que la materia de lengua gallega sea de oferta obligatoria para todos los centros escolares de El Bierzo occidental. Sólo de esta forma se podrá garantizar al alumnado su elección voluntaria por el estudio del idioma gallego.

2ª. Que se reconozca el derecho del alumnado berciano a poder seguir sus estudios de gallego, de forma continuada, en los sucesivos niveles educativos, a saber, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y que al final de cada ciclo académico obtenga la correspondiente titulación oficial llamada Celga, tal como se reconoce en la Comunidad Autónoma de Galicia.

3ª. Que se garantice la información adecuada y suficiente sobre la oferta de la materia de lengua gallega en todos los colegios e institutos de El Bierzo occidental, especialmente durante el período de matriculación. Se incidirá en que los sobres de matriculación contengan un díptico informativo sobre la oferta de gallego y que en la hoja de matriculación conste la casilla a favor de esta materia lingüística. También se elaborarán carteles informativos para su colocación en lugares visibles del centro, y será obligatoria la información sobre la materia de gallego en la página web del centro.

De nuevo nos dirigimos al Procurador del Común de Castilla y León para que abra expediente informativo sobre las citadas denuncias en los centros de Vega de Valcarce y el instituto Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo. Pedimos que compruebe y valore también si los centros de secundaria presentan carencias a la hora de informar adecuadamente sobre la oferta escolar de la materia de gallego en sus páginas web.

Ponferrada, junio de 2011.

quinta-feira, junho 23, 2011

ASOCIACIÓIS BERCIANAS EN DEFENSA DO ENSINO GALEGO.SOBRE OS PERSISTENTES PROBLEMAS DE INFORMACIÓN Á HORA DE MATRICULARSE NO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO GALEGO NOS CENTROS EDUCATIVOS DO BIERZO.

A presente nota de prensa sae á luz ante o inminente proceso de matrículas que se vai dar nos centros educativos de todo o Bierzo. Realizamos un chamamento aos alumnos/as e familias con rapaces e rapazas en idade escolar, tanto de Primaria como de Secundaria, para que se informen das vantaxes e beneficios que ofrece o PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE GALEGO que se imparte de xeito optativo nos centros de ensinanza da nosa Comarca e que leva xa aplicándose con gran éxito desde o ano 2002. Ante a falta de información existente quixeramos aclarar os seguintes aspectos a ter en conta:

1º Constatar unha vez máis o éxito do Programa do galego no Bierzo cando vai comezar o décimo curso de implantación deste Programa que foi acordado polas dúas Comunidades Autónomas, a de Galicia e Castilla y León. No presente curso, que xa está rematando, están matriculados máis de 1000 alumnos/as bercian@s. É importante destacar que as primeiras xeracións de bercianos que remataron os seus estudos obrigatorios co título que acredita que cursaron dito programa (CELGA) se incorporaron a estudos superiores ou a actividades laborais de xeito notable.

2º Recordar que o éxito deste PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO GALEGO débese a unha necesidade obxectiva existente que a sociedade berciana detectou posto que máis de mil familias, como xa comentamos, ve no mesmo unha oportunidade de reforzar o currículo dos seus fillos/as dadas as vantaxes que ofrece. Os alumnos que o cursan, sen esforzo adicional, rematan cunha titulación a maiores que o resto (os denominados títulos CELGA) que lles abre portas a unha vida laboral futura, ademais de servirlles de reforzo da identidade cultural da nosa comarca.

3º Debemos agradecer de xeito expreso aos mestres e profesores a súa aportación inestimable para superar os obstáculos que a aplicación deste programa supuxo ata o de agora. A pesar do éxito antedito e da demanda que vai en aumento, é evidente que non se atende como é debido por parte da administración sen que iso repercuta no entusiasmo co que se leva a cabo por parte dos alumnos/as e dos seus mestres. Son os docentes do programa os que son obxecto de maior presión que veñen denunciando que se exerce dende algunhas direccións, como se pode comprobar pola denuncia que apareceu na semana pasada en prensa.

4º Facéndonos eco precisamente das denuncias que se realizan por parte do profesorado e denunciamos tamén nós a arbitrariedade coa que actúan algúns Equipos Directivos á hora de realizar o proceso de información para unha nova matrícula nun claro exercicio de manipulación da intención inicial das familias que son dirixidas a desestimar o galego como optativa (por exemplo, nos cambios de etapa de Primaria a Secundaria en centros como o IES Padre Sarmiento) para o que se bota man da autoridade dos cargos que ocupan e faise uso de diversos argumentos falaces e interesados. Esta actitude evidencia unha falta de profesionalidade absoluta que, condicionada polos prexuízos que teñen ante este exitoso programa, mesmo incumpre a legalidade en vigor que obriga a unha información obxectiva pública do dereito que teñen os alumnos e as familias a escoller este programa. Un programa, insistimos, que evidentemente lles vai supor un beneficio como demostran resultados notables e notorios. A non publicidade do programa, a falta de información e o dirixismo xa provocou que no curso de 1º da ESO nos centros onde a súa directiva é contraria ao programa triunfasen no curso pasado estes intereses persoais e ideolóxicos dos directores, a toda vista ilexítimos. Ao incumprir coa legalidade e os consellos, que se teñen recibido nos propios centros de xeito reiterado desde entidades como o Valedor do Pobo, cremos que se está impedindo un dereito e poñendo trabas á liberdade de opción que permite a lei educativa vixente.

5º Quixeramos denunciar á vez a pasividade da administración educativa ( Dirección Provincial de educación que coordina este programa no Bierzo) que, polo de agora, non ten actuado coa dilixencia e eficacia que se debe ante as reiteradas denuncias que se veñen cursando neste sentido, tanto por parte dos profesores do Programa, como de entes e colectivos que estamos a favor da divulgación do mesmo, porque constitúe un atentado ao dereito a beneficiarse de matricularse neste Programa que consideramos un enriquecemento persoal e colectivo para os cidadáns do Bierzo tanto para os que usamos o galego de xeito natural e como lingua propia do Bierzo como para os que desexan aprendela.

6º Solicitamos que se poña fin a esta situación inxustificada de pasividade por parte da administración implicada. Reclamamos que se vixíe o proceso e que se garanta unha información veraz e obxectiva ante o inminente proceso de matriculación que se vai realizar nestes días con medidas como a inspección directa da oferta que se realiza,o control dos sobres de matrícula, así como a colocación da información visible, específica e pertinente da existencia do programa de galego nos centros e lugares onde se xestionan ditas matrículas. Reclamamos que se impida nos distintos centros educativos do Bierzo de feito que os Equipos directivos, teñan a opinión que teñan ao respecto do Programa, non interveñan de xeito efectivo á hora de que unha familia escolla a opción que máis lle interese ao seu fillo/a.

Concluímos esta nota esixindo unha actuación máis limpa e menos manipuladora, que permita a información abertamente do Programa de Promoción do Galego e das súas vantaxes, que a opción sexa realmente coñecida pola totalidade dos alumnos/as do Bierzo e as súas familias especialmente cando están a realizar as matrículas correspondentes ao próximo curso escolar.O Bierzo, 23 de xuño de 2011.
Asinan esta nota:
Asociación Cultural ESCOLA DE GAITAS DE VILAFRANCA DO BIERZO
Asociación Berciana da Lingua XARMENTA.
Asociación Cultural FALA CEIBE
Comisión Cultural MARTÍN SARMIENTO.