segunda-feira, julho 03, 2006

FC PIDE A REVISIÓN DO ACORDO INTERAUTONÓMICO PARA O ENSINO DO GALEGO NO BIERZO

FALA CEIBE DO BIERZO PIDE A REVISIÓN
DO ACORDO INTERAUTONÓMICO PARA
O ENSINO DO GALEGO NO BIERZO.
falaceibe@yahoo.es

A Asociación Cultural Fala Ceibe do Bierzo (www.falaceibe.tk) lembra que o Acordo de Cooperación para a promoción do idioma galego en O Bierzo, sinado entre a Xunta de Galicia e maila Junta de Castela e León (Vilafranca do Bierzo, 18 de xullo de 2001), ten unha duración de 5 anos, polo que está a punto de cumprir a súa vixencia. Razón pola que reclamamos ás dúas administraciois implicadas, non a sinxela prórroga automática senón unha revisión do texto xurídico que actualice o seu contido. Neste sentido engadimos algunhas propostas que consideramos de interese.

1ª. Fala Ceibe constata que O Bierzo occidental amosa unha continuidade xeográfica, histórica, cultural e lingüística onde predomina a comunidade galego-falante dende séculos. Logo non se pode admitir que nesta zona haxa aínda alguns colexios que non ofertan a materia de galego ao seu alunado (A Veiga de Valcarce, Carracedelo, Quilós ou A Veiga de Espiñareda). Nestes centros impídeselles aos galego-falantes exercer a súa opción educativa a prol da aprendizaxe do seu idioma propio, como así temos comprobado directamente. Esta situación discriminatoria resulta un claro incumprimiento do regulado no Estatuto de Autonomía de Castela e León, “gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en los lugares en que habitualmente se utilicen” (artículo 4.2).

2ª. Fala Ceibe teima en que se amplíe o ensino do idioma galego a todos os centros escolares non universitarios de O Bierzo occidental. E para evitar as actuais resistencias internas que hai nalguns colexios coa implantación deste idioma territorial, demandamos que se estableza legalmente a oferta obrigatoria da materia de lingua galega en todos os centros escolares públicos da zona occidental. Só desta forma quedará garantizada a opción educativa do alunado que demanda voluntariamente a aprendizaxe do idioma galego.

3ª. Fala Ceibe pretende que se resolva a actual problemática coa impartición da materia de lingua e cultura galegas en 4º da ESO (Orde de Castela e León EDU/965/2005, de 14 de xullo) e en Bacharelato. Algún instituto resístese a ofertar o idioma galego en 4º da ESO, ao alunado que llo demanda, baseándose no erróneo criterio da dirección de que se trata dunha materia optativa só de oferta voluntaria para o centro. Resulta imprescindible para o alunado que estudia galego, nos distintos centros escolares e sucesivos niveis académicos, completar o seu ciclo de aprendizaxe lingüístico coa superación final da materia de lingua e cultura gallegas en 4º da ESO. Este último curso permite a obtención da necesaria capacitación idiomática, así como da desexada titulación acreditativa, por iso esta materia de galego debe ser de oferta obrigatoria en todos os institutos de O Bierzo occidental (Ponferrada, Vilafranca, Cacabelos, Fabeiro e demás.

4ª. Fala Ceibe demanda que se estenda o ensino do idioma galego aos centros escolares privados pois xa existe demanda desta materia, como é caso dun colexio do barrio de Cuatrovientos de Ponferrada. Neste sentido o futuro Acordo interautonómico debería abranguer tamén a aprendizaxe do galego para os maiores, a través dos cursos impartidos polo programa da Universidade da Experiencia (Campus de Ponferrada), a ensinanza básica para personas adultas (Orde de Castela e León EDU/1032/2006, de 20 de xuño) nos Ceas ou a UNED nas súas aulas de Ponferrada e A Veiga de Espiñareda.

5ª. Fala Ceibe insta a que se organicen cursos de idioma e cultura galegas en O Bierzo, tanto para profesorado como o resto da comunidade escolar, por parte do Centro de Formación do Profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada (CEFIE), a Fundación Universidade de Castela e León (FUNIVCYL), Cursos de verán da Universidade de León ou Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración coas universidades galegas ou Consello da Cultura Galega.

6ª. Fala Ceibe pide a creación dun Departamento de galego no propio Centro de Formación do Profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada. Este departamento debería coordinar as actividades escolares (revistas educativas, materiais pedagóxicos...) e extraescolares (viaxes, intercambios, concursos, festas tradicionais...) relacionadas coa ensinanza do galego. Os recursos educativos en galego en O Bierzo son escasos, velaí a necesidade de compartilos e elaborar proxectos comúns para os distintos niveis escolares.

7ª. Fala Ceibe indica á Xunta de Galicia que debería incrementar o subministro de libros en galego, tanto aos centros escolares como ás bibliotecas municipais. Ademáis o Goberno galego ten que facer estensivas as campañas de promoción escolar do galego a O Bierzo, son os casos pasados do “Tren da lingua”, “Buslingua”, os concursos de “Entre nós, en galego” e demáis.

8ª. Fala Ceibe insiste en que se realicen campañas informativas sobre o ensino da lingua galega nos centros escolares e medios de comunicación de O Bierzo. As campañas deberán ser de carácter anual, coincidendo co período de matriculación de cada novo curso académico. Recordamos que o propio Procurador do Común de Castela e León xa indicou a necesidade de facer ditas campañas informativas (ver a Resolución sobre o ensino do galego de 21 de febreiro de 2002). Este plan informativo ten que afectar tamén ás páxinas web dos centros escolares bercianos, así como ao Portal educativo da propia Junta de Castela e León (educa.jcyl.es).


Ponferrada, xullo de 2006.


Xabier Lago Mestre, Pte. Fala Ceibe do Bierzo.
Tfno. 695344293 (tardes).
http://obierzoceibe.blogspot.comhttp://www.ciberirmandade.org/falaceive